พันธกิจ ติดปีก

“เดโบราห์” ผู้วินิจฉัย บทที่ 4-5
แบบอย่างชีวิตที่สมดุลย์ในการรับใช้พระเจ้า

โคโลสี 3:17  และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม   จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า   และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า   โดยพระองค์นั้น

อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ชมรมคนรัก อาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ | อาจารย์ สุนีย์ ศรีทะวงศ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: